Parcs Naturals

La marca Parcs Naturals és un distintiu que es concedeix a productes i activitats que s’obtenen, elaboren i presten dins de l’àrea d’influència dels Parcs Naturals de la Comunitat Valenciana. Aquests productes i activitats han de realitzar-se de manera compatible amb criteris d’ús sostenibles dels recursos naturals i en compromís amb el medi ambient i l’espai natural protegit per a facilitar models econòmics sostenibles.

Dirigit a: Productes naturals, artesans i activitats de turisme natural i allotjament realitzat en Parcs Naturals de la Comunitat Valenciana
Àmbito: Comunitat Valenciana
Matèria: Medi Ambient

La marca Parcs Naturals obliga a tot aquell producte o activitat que vulga certificar-se a operar baix tres nivells de requisits:

  • El compliment de la legislació sectorial aplicable.
  • Requisits relatius a la qualitat del producte o activitat.
  • Requisits relatius al medi ambient, a fi de minimitzar els impactes sobre el mitjà.